ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)

ಸಿಐಎನ್-U85110KA1970SGC001919

ನೋಂದಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಶಕ್ತಿಭವನ  ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22256568,22269930-37

 

 

ಕ್ರಸಂ. ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
  ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಗಳು  
1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22255606/ 22204153

 

2 ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22254545/ 22355217

 

3 ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22254888/ 23103538

 

4 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಚ್ಆರ್) , ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22204452

 

5 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),  ನಂ.3, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

9141607084

6 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
3ನೇ ಮಹಡಿ,  ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),  ನಂ.3, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

9141618180

7 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಉಷ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
2ನೇ ಮಹಡಿ,  ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),   ನಂ.3, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

9141607685

8 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ&ಎಮ್),ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ದೂಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ,ಬೆಂಗಳೂರು-560064 9480682800
9 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಎ & ಎಚ್ಆರ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001 080-22204452
10 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಎಫ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001 080-22267429
11 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಹ), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 080-22267429
12 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆಂ.ಲೆ), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),   ನಂ.3, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001 9141614308
13 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಹ), ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ನೆಲಮಹಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),   ನಂ.3, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001 762020263
14 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ( ಅಂ.ಲೆ), ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್. 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),   ನಂ.3, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001 8008499240 
15 ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 080-22201820 
16 ಮುಖ್ಯ ಜಾಗ್ರತಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,  ನೆಲಮಹಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ),   ನಂ.3,  ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9448530787
  ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಕಛೇರಿಗಳು   
 1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್ ಟಿಪಿಎಸ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ-584170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 08259-288242
 2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಿಟಿಪಿಎಸ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಡತಿನಿ-583115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 08392-288608
 3 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಮ್.ಸಿ,ಬಿ), ಮಂದಾಕಿನಿ ಕೋಲ್ಕ‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಬ್ಲಾಕ್,ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಲಿಂಗರೋಡಿ, ಹುಲಿರಿಸಿಂಗ ಪೋ.ಅಂಗೋಲ,ಓಡಿಸ್ಸಾ-759132 9449598921
 4 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ&ಎಮ್) ವೈ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್, ರಾಯಚೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಸೂಗುರು-584134 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 9480547558
 5 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ&ಎಮ್) ವರಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ವರಾಹಿ ಭೂಗರ್ಭ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ, ಹೊಸಂಗಡಿ-576282, ಉಡುಪಿ  ಜಿಲ್ಲೆ 08259-288242
 6 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ&ಎಮ್)  ಶರಾವತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಶರಾವತಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,  ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್-577435, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 08186-244723 
 7 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್)  ಶರಾವತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಶರಾವತಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,  ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ-577444, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ  08186-240401
 8 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ&ಎಮ್) ಕಾಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,  ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ-581365, ಎನ್.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲೆ 08383-256522
 9 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಕಾಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಳಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,  ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ-581365, ಎನ್.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲೆ 08186-240401
 10 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ & ಎಮ್) ಆರ್ ಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ-584170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 08186-244723
 11   ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್),  ಆರ್ ಟಿಪಿಎಸ್   ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ-584170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 08532-246125
 12 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಫ್ಎಂ), ಆರ್ ಟಿಪಿಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ -584 170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 08532-246164
 13 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ & ಎಮ್) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್,  ಕುಡತಿನಿ-583 115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 08186-246135
 14 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಫ್ಎಂ) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಡತಿನಿ-583115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ  08392-288602
 15  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್,  ಕುಡತಿನಿ-583115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 08392-288669

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-09-2023 12:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080