ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)

ಸಿಐಎನ್-U85110KA1970SGC001919

ನೋಂದಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಶಕ್ತಿಭವನ  

ನಂ.82,ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22256568,22269930-37

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 22252144.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

080-22255606/22204153

Fax:080-22202811

2 ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

080-22254545 / 22355217

Fax:080-22267058

3  ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

080-22267429

Fax:080-22371214

4 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಚ್ಆರ್) , ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

080-22204452

Fax:080-2237348

5 ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-22201820
6 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಎಫ್ & ಎ), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22201820

Fax:22371214

7 ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಎ & ಎಚ್ಆರ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.82, ಶಕ್ತಿ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22201820

Fax:22371214

8 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು), ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ) ನಂ.3,      3ನೇ ಮಹಡಿ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-22202654
9 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಗ್ಯಾಸ್, ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ) ನಂ.3 ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-22356714
10  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಉಷ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ) ನಂ.3   2ನೇ ಮಹಡಿ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-22206223
12  ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ) ನಂ.3     1ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-22356713
11 ಮುಖ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, (ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಟ್ಟಡ ಆವರಣ) ನಂ.3, ನೆಲಮಹಡಿ,ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-22260308
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಕಛೇರಿಗಳು 
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ವರಾಹಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್, ಹೊಸಂಗಡಿ-576282, ಉಡುಪಿ  ಜಿಲ್ಲೆ.

08259-288242 Fax:08259-288401/288331

2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್ ಟಿಪಿಎಸ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ-584170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08532-246116

Fax:08532-246145

3

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಿಟಿಪಿಎಸ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಡತಿನಿ-583115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

08392-288608

Fax:08492-288607

4 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ&ಎಮ್) ಕಾಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಳಿನಾಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಂಬಿಕಾನಗರ-581363, ಎನ್.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲೆ.

08284–258625

Fax:08284-258615

5 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಶರಾವತಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ.

08186-244723

Fax:08186-244753

6 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಕಾಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಳಿನಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ-581365, ಎನ್.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲೆ.

08383-256522

Fax:08383-256540

7 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್)  ಶರಾವತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶರಾವತಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಲಿಂಗಾನಮಕ್ಕಿ-577444, ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ.

08186-240401

Fax:08186-240294

8 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ & ಎಮ್) ಆರ್ ಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ-584170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08532-246125

Fax:08532-246108

9 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ-584170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08532-246164

Fax:08532-247742

10 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಫ್ಎಂ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ -584 170, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08186-246135

Fax:08186-246147

11 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಒ & ಎಮ್) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಡತಿನಿ-583 115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 08392-288602
12 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಫ್ಎಂ) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಡತಿನಿ-583115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 08392-288669
13 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕುಡತಿನಿ-583115, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 08392-288610
14 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗೊಧಾನಾ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಂ. ಎಚ್ಐಜಿ -2 (ಎಸ್ ಟಿಡಿ) -93 ಮತ್ತು 94, ಹಸ್ಡಿಯೋ ವಿಹಾರ್ ಕಾಲೊನಿ, ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಜಂಜಿಗಿರ್-495668, ಜಂಜಿಗಿರ್-ಚಂಪಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ

07817-222015

Fax:07817-222015

ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಛೇರಿಗಳು
1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್), ರಾಯಚೂರು ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯರಮರಸ್,  ಚಿಕ್ಕಸುಗುರ್-584134, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08532-286001

Fax:08532-246560

2 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್), ರಾಯಚೂರು ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯರಮರಸ್,  ಚಿಕ್ಕಸುಗುರ್-584134, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08532-246560

Fax:08532-246560

3  ರಾಯಚೂರು ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯರಮರಸ್, ಚಿಕ್ಕಸುಗುರ್-584134, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08532-286003

Fax:08532-246560

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-01-2022 04:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080